کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
2/1 23:40
قیمت dsعنوان امروز 1 اردیبهشت 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 1 اردیبهشت 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/01 00:00","price":0},{"date":"1398/02/01 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 00:30","price":0},{"date":"1398/02/01 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 00:35","price":0},{"date":"1398/02/01 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 01:00","price":0},{"date":"1398/02/01 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 01:30","price":0},{"date":"1398/02/01 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 01:35","price":0},{"date":"1398/02/01 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 02:00","price":0},{"date":"1398/02/01 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 02:30","price":0},{"date":"1398/02/01 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 02:35","price":0},{"date":"1398/02/01 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 03:00","price":0},{"date":"1398/02/01 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 03:30","price":0},{"date":"1398/02/01 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 03:35","price":0},{"date":"1398/02/01 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 04:00","price":0},{"date":"1398/02/01 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 04:30","price":0},{"date":"1398/02/01 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 04:35","price":0},{"date":"1398/02/01 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 05:00","price":0},{"date":"1398/02/01 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 05:30","price":0},{"date":"1398/02/01 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 05:35","price":0},{"date":"1398/02/01 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 06:00","price":0},{"date":"1398/02/01 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 06:30","price":0},{"date":"1398/02/01 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 06:35","price":0},{"date":"1398/02/01 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 07:00","price":0},{"date":"1398/02/01 07:00","price":0},{"date":"1398/02/01 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 07:30","price":0},{"date":"1398/02/01 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 07:35","price":0},{"date":"1398/02/01 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 08:00","price":0},{"date":"1398/02/01 08:00","price":0},{"date":"1398/02/01 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 08:30","price":0},{"date":"1398/02/01 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 08:35","price":0},{"date":"1398/02/01 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 09:00","price":0},{"date":"1398/02/01 09:00","price":0},{"date":"1398/02/01 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 09:30","price":0},{"date":"1398/02/01 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 09:35","price":0},{"date":"1398/02/01 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 10:00","price":0},{"date":"1398/02/01 10:00","price":0},{"date":"1398/02/01 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 10:30","price":0},{"date":"1398/02/01 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 10:35","price":0},{"date":"1398/02/01 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 11:00","price":0},{"date":"1398/02/01 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 11:30","price":0},{"date":"1398/02/01 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 11:35","price":0},{"date":"1398/02/01 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 12:00","price":0},{"date":"1398/02/01 12:00","price":0},{"date":"1398/02/01 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 12:30","price":0},{"date":"1398/02/01 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 12:35","price":0},{"date":"1398/02/01 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 13:00","price":0},{"date":"1398/02/01 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 13:30","price":0},{"date":"1398/02/01 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 13:35","price":0},{"date":"1398/02/01 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 14:00","price":0},{"date":"1398/02/01 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 14:30","price":0},{"date":"1398/02/01 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 14:35","price":0},{"date":"1398/02/01 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 15:00","price":0},{"date":"1398/02/01 15:00","price":0},{"date":"1398/02/01 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 15:30","price":0},{"date":"1398/02/01 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 15:35","price":0},{"date":"1398/02/01 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 16:00","price":0},{"date":"1398/02/01 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 16:30","price":0},{"date":"1398/02/01 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 16:35","price":0},{"date":"1398/02/01 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 17:00","price":0},{"date":"1398/02/01 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 17:30","price":0},{"date":"1398/02/01 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 17:35","price":0},{"date":"1398/02/01 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 18:00","price":0},{"date":"1398/02/01 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 18:30","price":0},{"date":"1398/02/01 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 18:35","price":0},{"date":"1398/02/01 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 19:00","price":0},{"date":"1398/02/01 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 19:30","price":0},{"date":"1398/02/01 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 19:35","price":0},{"date":"1398/02/01 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 20:00","price":0},{"date":"1398/02/01 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 20:30","price":0},{"date":"1398/02/01 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 20:35","price":0},{"date":"1398/02/01 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 21:00","price":0},{"date":"1398/02/01 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 21:30","price":0},{"date":"1398/02/01 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 21:35","price":0},{"date":"1398/02/01 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 22:00","price":0},{"date":"1398/02/01 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 22:30","price":0},{"date":"1398/02/01 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 22:35","price":0},{"date":"1398/02/01 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 23:00","price":0},{"date":"1398/02/01 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 23:30","price":0},{"date":"1398/02/01 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/02/01 23:35","price":0},{"date":"1398/02/01 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399