کمترین: 
1847000
بیشترین: 
1859000
قیمت تقلبی: 
1852000
زمان: 
1/31 19:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 31 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1852000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 13:00","price":1859000},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1856000},{"date":"1398/01/31 15:00","price":1852000},{"date":"1398/01/31 16:00","price":1848000},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1850000},{"date":"1398/01/31 18:00","price":1847000},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1852000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399