کمترین: 
35652
بیشترین: 
35713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35674
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 31 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 35674 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":35695},{"date":"1398/01/31 14:00","price":35652},{"date":"1398/01/31 15:00","price":35700},{"date":"1398/01/31 16:00","price":35689},{"date":"1398/01/31 17:00","price":35652},{"date":"1398/01/31 19:00","price":35713},{"date":"1398/01/31 20:00","price":35674}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399