کمترین: 
44457
بیشترین: 
44532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44483
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دینار کویت امروز 31 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 44483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":44509},{"date":"1398/01/31 14:00","price":44457},{"date":"1398/01/31 15:00","price":44516},{"date":"1398/01/31 16:00","price":44503},{"date":"1398/01/31 17:00","price":44457},{"date":"1398/01/31 19:00","price":44532},{"date":"1398/01/31 20:00","price":44483}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398