کمترین: 
1859000
بیشترین: 
1872000
قیمت تقلبی: 
1863000
زمان: 
1/31 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 31 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1863000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":1872000},{"date":"1398/01/31 13:00","price":1864000},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1868000},{"date":"1398/01/31 16:00","price":1863000},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1864000},{"date":"1398/01/31 18:00","price":1859000},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1865000},{"date":"1398/01/31 20:00","price":1863000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398