کمترین: 
4723000
بیشترین: 
4749000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4738000
زمان: 
1/31 20:00
قیمت سکه امامی امروز 31 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 4738000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":4749000},{"date":"1398/01/31 13:00","price":4726000},{"date":"1398/01/31 14:00","price":4742000},{"date":"1398/01/31 15:00","price":4745000},{"date":"1398/01/31 16:00","price":4734000},{"date":"1398/01/31 17:00","price":4741000},{"date":"1398/01/31 18:00","price":4723000},{"date":"1398/01/31 19:00","price":4741000},{"date":"1398/01/31 20:00","price":4738000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399