کمترین: 
2094250
بیشترین: 
2104400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2095570
زمان: 
1/31 19:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 31 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 2095570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":2096900},{"date":"1398/01/31 13:00","price":2094250},{"date":"1398/01/31 14:00","price":2103520},{"date":"1398/01/31 15:00","price":2104400},{"date":"1398/01/31 16:00","price":2101310},{"date":"1398/01/31 17:00","price":2097780},{"date":"1398/01/31 18:00","price":2094250},{"date":"1398/01/31 19:00","price":2095570}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398