کمترین: 
15439
بیشترین: 
15455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15455
زمان: 
1/31 20:00
قیمت یورو امروز 31 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 31 فروردین 1398 , 15455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 11:00","price":15447},{"date":"1398/01/31 12:00","price":15439},{"date":"1398/01/31 13:00","price":15443},{"date":"1398/01/31 14:00","price":15455},{"date":"1398/01/31 15:00","price":15447},{"date":"1398/01/31 16:00","price":15453},{"date":"1398/01/31 17:00","price":15446},{"date":"1398/01/31 18:00","price":15451},{"date":"1398/01/31 19:00","price":15452},{"date":"1398/01/31 20:00","price":15455}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399