کمترین: 
11170.3
بیشترین: 
11170.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.3
زمان: 
1/31 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 31 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 11170.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":11170.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400