کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/31 23:40
قیمت dsعنوان امروز 31 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 31 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 00:00","price":0},{"date":"1398/01/31 00:00","price":0},{"date":"1398/01/31 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 00:30","price":0},{"date":"1398/01/31 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 00:35","price":0},{"date":"1398/01/31 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 01:00","price":0},{"date":"1398/01/31 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 01:30","price":0},{"date":"1398/01/31 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 01:35","price":0},{"date":"1398/01/31 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 02:00","price":0},{"date":"1398/01/31 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 02:30","price":0},{"date":"1398/01/31 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 02:35","price":0},{"date":"1398/01/31 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 03:00","price":0},{"date":"1398/01/31 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 03:30","price":0},{"date":"1398/01/31 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 03:35","price":0},{"date":"1398/01/31 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 04:00","price":0},{"date":"1398/01/31 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 04:30","price":0},{"date":"1398/01/31 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 04:35","price":0},{"date":"1398/01/31 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 05:00","price":0},{"date":"1398/01/31 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 05:30","price":0},{"date":"1398/01/31 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 05:35","price":0},{"date":"1398/01/31 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 06:00","price":0},{"date":"1398/01/31 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 06:30","price":0},{"date":"1398/01/31 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 06:35","price":0},{"date":"1398/01/31 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 07:00","price":0},{"date":"1398/01/31 07:00","price":0},{"date":"1398/01/31 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 07:30","price":0},{"date":"1398/01/31 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 07:35","price":0},{"date":"1398/01/31 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 08:00","price":0},{"date":"1398/01/31 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 08:30","price":0},{"date":"1398/01/31 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 08:35","price":0},{"date":"1398/01/31 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 09:00","price":0},{"date":"1398/01/31 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 09:30","price":0},{"date":"1398/01/31 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 09:35","price":0},{"date":"1398/01/31 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 10:00","price":0},{"date":"1398/01/31 10:00","price":0},{"date":"1398/01/31 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 10:30","price":0},{"date":"1398/01/31 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 10:35","price":0},{"date":"1398/01/31 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 11:00","price":0},{"date":"1398/01/31 11:00","price":0},{"date":"1398/01/31 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 11:30","price":0},{"date":"1398/01/31 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 11:35","price":0},{"date":"1398/01/31 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 12:00","price":0},{"date":"1398/01/31 12:00","price":0},{"date":"1398/01/31 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 12:30","price":0},{"date":"1398/01/31 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 12:35","price":0},{"date":"1398/01/31 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 13:00","price":0},{"date":"1398/01/31 13:00","price":0},{"date":"1398/01/31 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 13:30","price":0},{"date":"1398/01/31 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 13:35","price":0},{"date":"1398/01/31 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 14:00","price":0},{"date":"1398/01/31 14:00","price":0},{"date":"1398/01/31 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 14:30","price":0},{"date":"1398/01/31 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 14:35","price":0},{"date":"1398/01/31 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 15:00","price":0},{"date":"1398/01/31 15:00","price":0},{"date":"1398/01/31 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 15:30","price":0},{"date":"1398/01/31 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 15:35","price":0},{"date":"1398/01/31 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 16:00","price":0},{"date":"1398/01/31 16:00","price":0},{"date":"1398/01/31 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 16:30","price":0},{"date":"1398/01/31 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 16:35","price":0},{"date":"1398/01/31 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 17:00","price":0},{"date":"1398/01/31 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 17:30","price":0},{"date":"1398/01/31 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 17:35","price":0},{"date":"1398/01/31 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 18:00","price":0},{"date":"1398/01/31 18:00","price":0},{"date":"1398/01/31 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 18:30","price":0},{"date":"1398/01/31 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 18:35","price":0},{"date":"1398/01/31 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 19:00","price":0},{"date":"1398/01/31 19:00","price":0},{"date":"1398/01/31 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 19:30","price":0},{"date":"1398/01/31 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 19:35","price":0},{"date":"1398/01/31 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 20:00","price":0},{"date":"1398/01/31 20:00","price":0},{"date":"1398/01/31 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 20:30","price":0},{"date":"1398/01/31 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 20:35","price":0},{"date":"1398/01/31 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 21:00","price":0},{"date":"1398/01/31 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 21:30","price":0},{"date":"1398/01/31 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 21:35","price":0},{"date":"1398/01/31 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 22:00","price":0},{"date":"1398/01/31 22:00","price":0},{"date":"1398/01/31 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 22:30","price":0},{"date":"1398/01/31 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 22:35","price":0},{"date":"1398/01/31 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 23:00","price":0},{"date":"1398/01/31 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 23:30","price":0},{"date":"1398/01/31 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/31 23:35","price":0},{"date":"1398/01/31 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399