کمترین: 
2.0697
بیشترین: 
2.073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0726
زمان: 
1/30 01:32
قیمت نفت کوره امروز 30 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 فروردین 1398 , 2.0726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:08","price":2.0697},{"date":"1398/01/30 00:32","price":2.0711},{"date":"1398/01/30 01:08","price":2.073},{"date":"1398/01/30 01:32","price":2.0726}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398