کمترین: 
64
بیشترین: 
64.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
1/30 02:08
قیمت نفت سبک امروز 30 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 فروردین 1398 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:08","price":64.02},{"date":"1398/01/30 00:32","price":64},{"date":"1398/01/30 01:08","price":64.06},{"date":"1398/01/30 01:32","price":64.02},{"date":"1398/01/30 02:08","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399