کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/30 23:40
قیمت dsعنوان امروز 30 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 30 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:00","price":0},{"date":"1398/01/30 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 00:30","price":0},{"date":"1398/01/30 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 00:35","price":0},{"date":"1398/01/30 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 01:00","price":0},{"date":"1398/01/30 01:00","price":0},{"date":"1398/01/30 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 01:30","price":0},{"date":"1398/01/30 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 01:35","price":0},{"date":"1398/01/30 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 02:00","price":0},{"date":"1398/01/30 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 02:30","price":0},{"date":"1398/01/30 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 02:35","price":0},{"date":"1398/01/30 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 03:00","price":0},{"date":"1398/01/30 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 03:30","price":0},{"date":"1398/01/30 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 03:35","price":0},{"date":"1398/01/30 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 04:00","price":0},{"date":"1398/01/30 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 04:30","price":0},{"date":"1398/01/30 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 04:35","price":0},{"date":"1398/01/30 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 05:00","price":0},{"date":"1398/01/30 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 05:30","price":0},{"date":"1398/01/30 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 05:35","price":0},{"date":"1398/01/30 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 06:00","price":0},{"date":"1398/01/30 06:00","price":0},{"date":"1398/01/30 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 06:30","price":0},{"date":"1398/01/30 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 06:35","price":0},{"date":"1398/01/30 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 07:00","price":0},{"date":"1398/01/30 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 07:30","price":0},{"date":"1398/01/30 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 07:35","price":0},{"date":"1398/01/30 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 08:00","price":0},{"date":"1398/01/30 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 08:30","price":0},{"date":"1398/01/30 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 08:35","price":0},{"date":"1398/01/30 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 09:00","price":0},{"date":"1398/01/30 09:00","price":0},{"date":"1398/01/30 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 09:30","price":0},{"date":"1398/01/30 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 09:35","price":0},{"date":"1398/01/30 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 10:00","price":0},{"date":"1398/01/30 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 10:30","price":0},{"date":"1398/01/30 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 10:35","price":0},{"date":"1398/01/30 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 11:00","price":0},{"date":"1398/01/30 11:00","price":0},{"date":"1398/01/30 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 11:30","price":0},{"date":"1398/01/30 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 11:35","price":0},{"date":"1398/01/30 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 12:00","price":0},{"date":"1398/01/30 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 12:30","price":0},{"date":"1398/01/30 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 12:35","price":0},{"date":"1398/01/30 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 13:00","price":0},{"date":"1398/01/30 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 13:30","price":0},{"date":"1398/01/30 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 13:35","price":0},{"date":"1398/01/30 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 14:00","price":0},{"date":"1398/01/30 14:00","price":0},{"date":"1398/01/30 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 14:30","price":0},{"date":"1398/01/30 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 14:35","price":0},{"date":"1398/01/30 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 15:00","price":0},{"date":"1398/01/30 15:00","price":0},{"date":"1398/01/30 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 15:30","price":0},{"date":"1398/01/30 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 15:35","price":0},{"date":"1398/01/30 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 16:00","price":0},{"date":"1398/01/30 16:00","price":0},{"date":"1398/01/30 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 16:30","price":0},{"date":"1398/01/30 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 16:35","price":0},{"date":"1398/01/30 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 17:00","price":0},{"date":"1398/01/30 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 17:30","price":0},{"date":"1398/01/30 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 17:35","price":0},{"date":"1398/01/30 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 18:00","price":0},{"date":"1398/01/30 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 18:30","price":0},{"date":"1398/01/30 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 18:35","price":0},{"date":"1398/01/30 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 19:00","price":0},{"date":"1398/01/30 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 19:30","price":0},{"date":"1398/01/30 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 19:35","price":0},{"date":"1398/01/30 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 20:00","price":0},{"date":"1398/01/30 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 20:30","price":0},{"date":"1398/01/30 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 20:35","price":0},{"date":"1398/01/30 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 21:00","price":0},{"date":"1398/01/30 21:00","price":0},{"date":"1398/01/30 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 21:30","price":0},{"date":"1398/01/30 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 21:35","price":0},{"date":"1398/01/30 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 22:00","price":0},{"date":"1398/01/30 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 22:30","price":0},{"date":"1398/01/30 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 22:35","price":0},{"date":"1398/01/30 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 23:00","price":0},{"date":"1398/01/30 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 23:30","price":0},{"date":"1398/01/30 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/30 23:35","price":0},{"date":"1398/01/30 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399