کمترین: 
35484
بیشترین: 
35519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35512
زمان: 
1/29 16:00
قیمت دینار بحرین امروز 29 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 35512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":35496},{"date":"1398/01/29 13:00","price":35505},{"date":"1398/01/29 14:00","price":35484},{"date":"1398/01/29 15:00","price":35519},{"date":"1398/01/29 16:00","price":35512}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399