کمترین: 
34876
بیشترین: 
34912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34905
زمان: 
1/29 16:00
قیمت ریال عمان امروز 29 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 34905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":34887},{"date":"1398/01/29 13:00","price":34897},{"date":"1398/01/29 14:00","price":34876},{"date":"1398/01/29 15:00","price":34912},{"date":"1398/01/29 16:00","price":34905}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399