کمترین: 
1864000
بیشترین: 
1868000
قیمت تقلبی: 
1864000
زمان: 
1/29 15:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 29 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1864000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1868000},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1866000},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1867000},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1864000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399