کمترین: 
1858000
بیشترین: 
1862000
قیمت تقلبی: 
1858000
زمان: 
1/29 16:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 29 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 1858000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":1858000},{"date":"1398/01/29 13:00","price":1860000},{"date":"1398/01/29 14:00","price":1861000},{"date":"1398/01/29 15:00","price":1862000},{"date":"1398/01/29 16:00","price":1858000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399