کمترین: 
2086740
بیشترین: 
2108820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2086740
زمان: 
1/29 15:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 29 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2086740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 12:00","price":2108820},{"date":"1398/01/29 13:00","price":2105290},{"date":"1398/01/29 14:00","price":2101310},{"date":"1398/01/29 15:00","price":2086740}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399