کمترین: 
26.78
بیشترین: 
27.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26.89
زمان: 
1/29 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 29 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 26.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 11:08","price":27.43},{"date":"1398/01/29 11:32","price":27.42},{"date":"1398/01/29 12:08","price":27.5},{"date":"1398/01/29 12:32","price":27.36},{"date":"1398/01/29 13:08","price":27.03},{"date":"1398/01/29 13:32","price":26.96},{"date":"1398/01/29 14:08","price":26.95},{"date":"1398/01/29 14:32","price":27.06},{"date":"1398/01/29 15:08","price":27.02},{"date":"1398/01/29 15:32","price":27.04},{"date":"1398/01/29 16:08","price":27.2},{"date":"1398/01/29 16:32","price":27.02},{"date":"1398/01/29 17:08","price":27.07},{"date":"1398/01/29 17:32","price":27.12},{"date":"1398/01/29 18:08","price":27},{"date":"1398/01/29 18:32","price":27.11},{"date":"1398/01/29 19:08","price":27.06},{"date":"1398/01/29 19:32","price":26.84},{"date":"1398/01/29 20:08","price":26.78},{"date":"1398/01/29 20:32","price":26.84},{"date":"1398/01/29 21:08","price":26.89}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399