کمترین: 
11170.5
بیشترین: 
11170.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.5
زمان: 
1/29 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 29 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 11170.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 10:00","price":11170.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400