کمترین: 
632.88
بیشترین: 
637.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
634.88
زمان: 
1/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 634.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 01:08","price":635.63},{"date":"1398/01/29 05:08","price":634.13},{"date":"1398/01/29 05:32","price":634.38},{"date":"1398/01/29 06:08","price":633.88},{"date":"1398/01/29 06:32","price":634.13},{"date":"1398/01/29 07:32","price":633.88},{"date":"1398/01/29 08:08","price":633.38},{"date":"1398/01/29 08:32","price":634.13},{"date":"1398/01/29 09:08","price":635.88},{"date":"1398/01/29 09:32","price":635.38},{"date":"1398/01/29 10:08","price":634.88},{"date":"1398/01/29 10:32","price":634.63},{"date":"1398/01/29 11:08","price":634.13},{"date":"1398/01/29 11:32","price":633.13},{"date":"1398/01/29 12:08","price":633.38},{"date":"1398/01/29 12:32","price":632.88},{"date":"1398/01/29 13:08","price":633.13},{"date":"1398/01/29 13:32","price":633.88},{"date":"1398/01/29 14:08","price":634.38},{"date":"1398/01/29 14:32","price":634.63},{"date":"1398/01/29 15:08","price":635.38},{"date":"1398/01/29 15:32","price":635.63},{"date":"1398/01/29 16:08","price":637.13},{"date":"1398/01/29 16:32","price":636.88},{"date":"1398/01/29 17:08","price":636.63},{"date":"1398/01/29 17:32","price":637.13},{"date":"1398/01/29 18:08","price":635.88},{"date":"1398/01/29 18:32","price":634.13},{"date":"1398/01/29 19:08","price":635.38},{"date":"1398/01/29 19:32","price":634.13},{"date":"1398/01/29 20:08","price":634.63},{"date":"1398/01/29 21:08","price":633.38},{"date":"1398/01/29 21:32","price":633.13},{"date":"1398/01/29 22:08","price":633.88},{"date":"1398/01/29 22:32","price":635.5},{"date":"1398/01/29 23:08","price":634.38},{"date":"1398/01/29 23:32","price":634.88}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399