کمترین: 
2.486
بیشترین: 
2.514
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.486
زمان: 
1/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2.486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:08","price":2.513},{"date":"1398/01/29 00:32","price":2.508},{"date":"1398/01/29 01:08","price":2.506},{"date":"1398/01/29 02:08","price":2.505},{"date":"1398/01/29 03:08","price":2.508},{"date":"1398/01/29 03:32","price":2.506},{"date":"1398/01/29 04:32","price":2.507},{"date":"1398/01/29 05:08","price":2.508},{"date":"1398/01/29 05:32","price":2.507},{"date":"1398/01/29 06:08","price":2.508},{"date":"1398/01/29 06:32","price":2.506},{"date":"1398/01/29 07:08","price":2.508},{"date":"1398/01/29 07:32","price":2.507},{"date":"1398/01/29 08:32","price":2.506},{"date":"1398/01/29 11:08","price":2.507},{"date":"1398/01/29 11:32","price":2.506},{"date":"1398/01/29 12:32","price":2.505},{"date":"1398/01/29 13:08","price":2.506},{"date":"1398/01/29 16:32","price":2.507},{"date":"1398/01/29 17:08","price":2.505},{"date":"1398/01/29 17:32","price":2.502},{"date":"1398/01/29 18:08","price":2.507},{"date":"1398/01/29 18:32","price":2.502},{"date":"1398/01/29 19:08","price":2.49},{"date":"1398/01/29 19:32","price":2.513},{"date":"1398/01/29 20:08","price":2.514},{"date":"1398/01/29 20:32","price":2.507},{"date":"1398/01/29 21:08","price":2.498},{"date":"1398/01/29 21:32","price":2.502},{"date":"1398/01/29 22:08","price":2.498},{"date":"1398/01/29 22:32","price":2.497},{"date":"1398/01/29 23:08","price":2.489},{"date":"1398/01/29 23:32","price":2.486}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399