کمترین: 
2.0365
بیشترین: 
2.071
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0685
زمان: 
1/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2.0685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:08","price":2.043},{"date":"1398/01/29 00:32","price":2.0442},{"date":"1398/01/29 01:08","price":2.0435},{"date":"1398/01/29 01:32","price":2.045},{"date":"1398/01/29 03:08","price":2.0415},{"date":"1398/01/29 03:32","price":2.0435},{"date":"1398/01/29 05:08","price":2.0415},{"date":"1398/01/29 06:08","price":2.0396},{"date":"1398/01/29 06:32","price":2.0395},{"date":"1398/01/29 07:08","price":2.0406},{"date":"1398/01/29 07:32","price":2.0405},{"date":"1398/01/29 08:08","price":2.0395},{"date":"1398/01/29 08:32","price":2.0415},{"date":"1398/01/29 09:08","price":2.046},{"date":"1398/01/29 09:32","price":2.0475},{"date":"1398/01/29 10:08","price":2.0459},{"date":"1398/01/29 10:32","price":2.0455},{"date":"1398/01/29 11:08","price":2.045},{"date":"1398/01/29 11:32","price":2.0385},{"date":"1398/01/29 12:32","price":2.0365},{"date":"1398/01/29 13:08","price":2.0374},{"date":"1398/01/29 13:32","price":2.0405},{"date":"1398/01/29 14:08","price":2.0449},{"date":"1398/01/29 14:32","price":2.0455},{"date":"1398/01/29 15:32","price":2.046},{"date":"1398/01/29 16:08","price":2.051},{"date":"1398/01/29 16:32","price":2.053},{"date":"1398/01/29 17:08","price":2.0585},{"date":"1398/01/29 17:32","price":2.062},{"date":"1398/01/29 18:08","price":2.0614},{"date":"1398/01/29 18:32","price":2.0562},{"date":"1398/01/29 19:08","price":2.061},{"date":"1398/01/29 19:32","price":2.0579},{"date":"1398/01/29 20:08","price":2.058},{"date":"1398/01/29 20:32","price":2.0575},{"date":"1398/01/29 21:08","price":2.0534},{"date":"1398/01/29 21:32","price":2.0604},{"date":"1398/01/29 22:08","price":2.0629},{"date":"1398/01/29 22:32","price":2.071},{"date":"1398/01/29 23:32","price":2.0685}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399