کمترین: 
2.064
بیشترین: 
2.0798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0703
زمان: 
1/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 2.0703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:08","price":2.071},{"date":"1398/01/29 00:32","price":2.0713},{"date":"1398/01/29 01:08","price":2.0718},{"date":"1398/01/29 01:32","price":2.0721},{"date":"1398/01/29 02:08","price":2.0719},{"date":"1398/01/29 03:08","price":2.0696},{"date":"1398/01/29 03:32","price":2.0698},{"date":"1398/01/29 04:08","price":2.0702},{"date":"1398/01/29 04:32","price":2.0706},{"date":"1398/01/29 05:08","price":2.0674},{"date":"1398/01/29 05:32","price":2.0679},{"date":"1398/01/29 06:08","price":2.0665},{"date":"1398/01/29 06:32","price":2.0669},{"date":"1398/01/29 07:08","price":2.0672},{"date":"1398/01/29 07:32","price":2.067},{"date":"1398/01/29 08:08","price":2.0656},{"date":"1398/01/29 08:32","price":2.068},{"date":"1398/01/29 09:08","price":2.0732},{"date":"1398/01/29 09:32","price":2.0712},{"date":"1398/01/29 10:08","price":2.0693},{"date":"1398/01/29 10:32","price":2.0694},{"date":"1398/01/29 11:08","price":2.0677},{"date":"1398/01/29 11:32","price":2.0644},{"date":"1398/01/29 12:08","price":2.0648},{"date":"1398/01/29 12:32","price":2.064},{"date":"1398/01/29 13:08","price":2.0644},{"date":"1398/01/29 13:32","price":2.0669},{"date":"1398/01/29 14:08","price":2.0678},{"date":"1398/01/29 14:32","price":2.0699},{"date":"1398/01/29 15:08","price":2.0717},{"date":"1398/01/29 15:32","price":2.0716},{"date":"1398/01/29 16:08","price":2.0786},{"date":"1398/01/29 16:32","price":2.0791},{"date":"1398/01/29 17:08","price":2.077},{"date":"1398/01/29 17:32","price":2.0798},{"date":"1398/01/29 18:08","price":2.0758},{"date":"1398/01/29 18:32","price":2.0694},{"date":"1398/01/29 19:08","price":2.072},{"date":"1398/01/29 19:32","price":2.0682},{"date":"1398/01/29 20:08","price":2.073},{"date":"1398/01/29 20:32","price":2.0698},{"date":"1398/01/29 21:08","price":2.065},{"date":"1398/01/29 22:08","price":2.067},{"date":"1398/01/29 22:32","price":2.0733},{"date":"1398/01/29 23:08","price":2.0684},{"date":"1398/01/29 23:32","price":2.0703}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399