کمترین: 
71.25
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.98
زمان: 
1/29 23:32
قیمت نفت برنت امروز 29 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 71.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:08","price":71.61},{"date":"1398/01/29 01:08","price":71.62},{"date":"1398/01/29 02:32","price":71.64},{"date":"1398/01/29 05:08","price":71.52},{"date":"1398/01/29 06:08","price":71.41},{"date":"1398/01/29 06:32","price":71.42},{"date":"1398/01/29 07:08","price":71.46},{"date":"1398/01/29 07:32","price":71.48},{"date":"1398/01/29 08:08","price":71.44},{"date":"1398/01/29 08:32","price":71.55},{"date":"1398/01/29 09:08","price":71.71},{"date":"1398/01/29 09:32","price":71.72},{"date":"1398/01/29 10:08","price":71.66},{"date":"1398/01/29 10:32","price":71.6},{"date":"1398/01/29 11:08","price":71.56},{"date":"1398/01/29 11:32","price":71.41},{"date":"1398/01/29 12:08","price":71.42},{"date":"1398/01/29 12:32","price":71.28},{"date":"1398/01/29 13:08","price":71.25},{"date":"1398/01/29 13:32","price":71.37},{"date":"1398/01/29 14:08","price":71.47},{"date":"1398/01/29 14:32","price":71.49},{"date":"1398/01/29 15:08","price":71.59},{"date":"1398/01/29 16:08","price":71.84},{"date":"1398/01/29 16:32","price":71.83},{"date":"1398/01/29 17:08","price":71.86},{"date":"1398/01/29 17:32","price":72},{"date":"1398/01/29 18:08","price":71.94},{"date":"1398/01/29 18:32","price":71.75},{"date":"1398/01/29 19:08","price":71.8},{"date":"1398/01/29 19:32","price":71.67},{"date":"1398/01/29 20:08","price":71.69},{"date":"1398/01/29 20:32","price":71.72},{"date":"1398/01/29 21:08","price":71.59},{"date":"1398/01/29 21:32","price":71.69},{"date":"1398/01/29 22:08","price":71.78},{"date":"1398/01/29 22:32","price":71.95},{"date":"1398/01/29 23:08","price":71.94},{"date":"1398/01/29 23:32","price":71.98}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398