کمترین: 
63.49
بیشترین: 
64.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.04
زمان: 
1/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 فروردین 1398 , 64.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:08","price":63.7},{"date":"1398/01/29 00:32","price":63.75},{"date":"1398/01/29 01:32","price":63.73},{"date":"1398/01/29 02:08","price":63.75},{"date":"1398/01/29 03:08","price":63.69},{"date":"1398/01/29 03:32","price":63.73},{"date":"1398/01/29 04:08","price":63.7},{"date":"1398/01/29 04:32","price":63.73},{"date":"1398/01/29 05:08","price":63.66},{"date":"1398/01/29 05:32","price":63.68},{"date":"1398/01/29 06:08","price":63.66},{"date":"1398/01/29 06:32","price":63.68},{"date":"1398/01/29 07:08","price":63.7},{"date":"1398/01/29 08:08","price":63.67},{"date":"1398/01/29 08:32","price":63.75},{"date":"1398/01/29 09:08","price":63.85},{"date":"1398/01/29 09:32","price":63.82},{"date":"1398/01/29 10:08","price":63.79},{"date":"1398/01/29 10:32","price":63.78},{"date":"1398/01/29 11:08","price":63.74},{"date":"1398/01/29 11:32","price":63.62},{"date":"1398/01/29 12:08","price":63.63},{"date":"1398/01/29 12:32","price":63.49},{"date":"1398/01/29 13:08","price":63.54},{"date":"1398/01/29 13:32","price":63.62},{"date":"1398/01/29 14:08","price":63.7},{"date":"1398/01/29 14:32","price":63.68},{"date":"1398/01/29 15:08","price":63.7},{"date":"1398/01/29 15:32","price":63.68},{"date":"1398/01/29 16:08","price":63.97},{"date":"1398/01/29 16:32","price":64.02},{"date":"1398/01/29 17:32","price":64.09},{"date":"1398/01/29 18:08","price":63.91},{"date":"1398/01/29 18:32","price":63.74},{"date":"1398/01/29 19:08","price":63.8},{"date":"1398/01/29 19:32","price":63.69},{"date":"1398/01/29 20:08","price":63.64},{"date":"1398/01/29 20:32","price":63.62},{"date":"1398/01/29 21:08","price":63.54},{"date":"1398/01/29 21:32","price":63.66},{"date":"1398/01/29 22:08","price":63.73},{"date":"1398/01/29 22:32","price":63.95},{"date":"1398/01/29 23:08","price":63.91},{"date":"1398/01/29 23:32","price":64.04}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399