کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/29 23:40
قیمت dsعنوان امروز 29 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 29 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/29 00:00","price":0},{"date":"1398/01/29 00:00","price":0},{"date":"1398/01/29 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 00:30","price":0},{"date":"1398/01/29 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 00:35","price":0},{"date":"1398/01/29 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 01:00","price":0},{"date":"1398/01/29 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 01:30","price":0},{"date":"1398/01/29 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 01:35","price":0},{"date":"1398/01/29 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 02:00","price":0},{"date":"1398/01/29 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 02:30","price":0},{"date":"1398/01/29 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 02:35","price":0},{"date":"1398/01/29 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 03:00","price":0},{"date":"1398/01/29 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 03:30","price":0},{"date":"1398/01/29 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 03:35","price":0},{"date":"1398/01/29 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 04:00","price":0},{"date":"1398/01/29 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 04:30","price":0},{"date":"1398/01/29 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 04:35","price":0},{"date":"1398/01/29 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 05:00","price":0},{"date":"1398/01/29 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 05:30","price":0},{"date":"1398/01/29 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 05:35","price":0},{"date":"1398/01/29 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 06:00","price":0},{"date":"1398/01/29 06:00","price":0},{"date":"1398/01/29 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 06:30","price":0},{"date":"1398/01/29 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 06:35","price":0},{"date":"1398/01/29 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 07:00","price":0},{"date":"1398/01/29 07:00","price":0},{"date":"1398/01/29 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 07:30","price":0},{"date":"1398/01/29 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 07:35","price":0},{"date":"1398/01/29 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 08:00","price":0},{"date":"1398/01/29 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 08:30","price":0},{"date":"1398/01/29 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 08:35","price":0},{"date":"1398/01/29 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 09:00","price":0},{"date":"1398/01/29 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 09:30","price":0},{"date":"1398/01/29 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 09:35","price":0},{"date":"1398/01/29 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 10:00","price":0},{"date":"1398/01/29 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 10:30","price":0},{"date":"1398/01/29 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 10:35","price":0},{"date":"1398/01/29 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 11:00","price":0},{"date":"1398/01/29 11:00","price":0},{"date":"1398/01/29 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 11:30","price":0},{"date":"1398/01/29 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 11:35","price":0},{"date":"1398/01/29 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 12:00","price":0},{"date":"1398/01/29 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 12:30","price":0},{"date":"1398/01/29 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 12:35","price":0},{"date":"1398/01/29 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 13:00","price":0},{"date":"1398/01/29 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 13:30","price":0},{"date":"1398/01/29 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 13:35","price":0},{"date":"1398/01/29 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 14:00","price":0},{"date":"1398/01/29 14:00","price":0},{"date":"1398/01/29 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 14:30","price":0},{"date":"1398/01/29 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 14:35","price":0},{"date":"1398/01/29 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 15:00","price":0},{"date":"1398/01/29 15:00","price":0},{"date":"1398/01/29 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 15:30","price":0},{"date":"1398/01/29 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 15:35","price":0},{"date":"1398/01/29 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 16:00","price":0},{"date":"1398/01/29 16:00","price":0},{"date":"1398/01/29 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 16:30","price":0},{"date":"1398/01/29 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 16:35","price":0},{"date":"1398/01/29 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 17:00","price":0},{"date":"1398/01/29 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 17:30","price":0},{"date":"1398/01/29 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 17:35","price":0},{"date":"1398/01/29 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 18:00","price":0},{"date":"1398/01/29 18:00","price":0},{"date":"1398/01/29 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 18:30","price":0},{"date":"1398/01/29 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 18:35","price":0},{"date":"1398/01/29 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 19:00","price":0},{"date":"1398/01/29 19:00","price":0},{"date":"1398/01/29 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 19:30","price":0},{"date":"1398/01/29 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 19:35","price":0},{"date":"1398/01/29 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 20:00","price":0},{"date":"1398/01/29 20:00","price":0},{"date":"1398/01/29 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 20:30","price":0},{"date":"1398/01/29 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 20:35","price":0},{"date":"1398/01/29 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 21:00","price":0},{"date":"1398/01/29 21:00","price":0},{"date":"1398/01/29 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 21:30","price":0},{"date":"1398/01/29 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 21:35","price":0},{"date":"1398/01/29 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 22:00","price":0},{"date":"1398/01/29 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 22:30","price":0},{"date":"1398/01/29 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 22:35","price":0},{"date":"1398/01/29 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 23:00","price":0},{"date":"1398/01/29 23:00","price":0},{"date":"1398/01/29 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 23:30","price":0},{"date":"1398/01/29 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/29 23:35","price":0},{"date":"1398/01/29 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399