کمترین: 
35267
بیشترین: 
35296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35294
زمان: 
1/28 19:00
قیمت دینار بحرین امروز 28 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 35294 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":35280},{"date":"1398/01/28 13:00","price":35288},{"date":"1398/01/28 14:00","price":35267},{"date":"1398/01/28 15:00","price":35285},{"date":"1398/01/28 16:00","price":35296},{"date":"1398/01/28 17:00","price":35292},{"date":"1398/01/28 18:00","price":35296},{"date":"1398/01/28 19:00","price":35294}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399