کمترین: 
11958
بیشترین: 
11974
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11964
زمان: 
1/28 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 28 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 11964 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":11974},{"date":"1398/01/28 13:00","price":11961},{"date":"1398/01/28 14:00","price":11967},{"date":"1398/01/28 15:00","price":11964},{"date":"1398/01/28 16:00","price":11965},{"date":"1398/01/28 17:00","price":11962},{"date":"1398/01/28 18:00","price":11958},{"date":"1398/01/28 19:00","price":11967},{"date":"1398/01/28 20:00","price":11964}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399