کمترین: 
17455
بیشترین: 
17492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17476
زمان: 
1/28 20:00
قیمت پوند امروز 28 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 28 فروردین 1398 , 17476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":17487},{"date":"1398/01/28 13:00","price":17492},{"date":"1398/01/28 14:00","price":17455},{"date":"1398/01/28 15:00","price":17475},{"date":"1398/01/28 16:00","price":17492},{"date":"1398/01/28 17:00","price":17486},{"date":"1398/01/28 18:00","price":17476},{"date":"1398/01/28 19:00","price":17478},{"date":"1398/01/28 20:00","price":17476}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399