کمترین: 
1855000
بیشترین: 
1878500
قیمت تقلبی: 
1870000
زمان: 
1/28 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 28 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1870000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1876000},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1855000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1866000},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1878000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1874000},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1869000},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1878500},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1871000},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1870000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398