کمترین: 
1849000
بیشترین: 
1873000
قیمت تقلبی: 
1864000
زمان: 
1/28 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 1864000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":1868000},{"date":"1398/01/28 13:00","price":1849000},{"date":"1398/01/28 14:00","price":1857000},{"date":"1398/01/28 15:00","price":1873000},{"date":"1398/01/28 16:00","price":1868000},{"date":"1398/01/28 17:00","price":1863000},{"date":"1398/01/28 18:00","price":1870000},{"date":"1398/01/28 19:00","price":1865000},{"date":"1398/01/28 20:00","price":1864000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399