کمترین: 
2094250
بیشترین: 
2118980
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2104400
زمان: 
1/28 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 28 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2104400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 12:00","price":2108820},{"date":"1398/01/28 13:00","price":2094250},{"date":"1398/01/28 14:00","price":2098660},{"date":"1398/01/28 15:00","price":2113240},{"date":"1398/01/28 16:00","price":2111030},{"date":"1398/01/28 17:00","price":2104400},{"date":"1398/01/28 18:00","price":2118980},{"date":"1398/01/28 19:00","price":2113240},{"date":"1398/01/28 20:00","price":2104400}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399