کمترین: 
2.514
بیشترین: 
2.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.514
زمان: 
1/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2.514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:08","price":2.573},{"date":"1398/01/28 00:32","price":2.574},{"date":"1398/01/28 01:32","price":2.572},{"date":"1398/01/28 02:08","price":2.574},{"date":"1398/01/28 03:08","price":2.575},{"date":"1398/01/28 05:08","price":2.58},{"date":"1398/01/28 06:08","price":2.578},{"date":"1398/01/28 07:08","price":2.579},{"date":"1398/01/28 08:08","price":2.58},{"date":"1398/01/28 08:32","price":2.579},{"date":"1398/01/28 10:32","price":2.577},{"date":"1398/01/28 11:08","price":2.578},{"date":"1398/01/28 12:32","price":2.577},{"date":"1398/01/28 13:08","price":2.575},{"date":"1398/01/28 14:08","price":2.577},{"date":"1398/01/28 14:32","price":2.578},{"date":"1398/01/28 15:32","price":2.577},{"date":"1398/01/28 16:08","price":2.579},{"date":"1398/01/28 16:32","price":2.575},{"date":"1398/01/28 17:08","price":2.566},{"date":"1398/01/28 18:08","price":2.534},{"date":"1398/01/28 18:32","price":2.521},{"date":"1398/01/28 19:08","price":2.537},{"date":"1398/01/28 19:32","price":2.531},{"date":"1398/01/28 20:08","price":2.524},{"date":"1398/01/28 20:32","price":2.523},{"date":"1398/01/28 21:08","price":2.526},{"date":"1398/01/28 21:32","price":2.527},{"date":"1398/01/28 22:08","price":2.523},{"date":"1398/01/28 22:32","price":2.522},{"date":"1398/01/28 23:08","price":2.516},{"date":"1398/01/28 23:32","price":2.514}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399