کمترین: 
2.0255
بیشترین: 
2.0482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.041
زمان: 
1/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2.041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:08","price":2.0255},{"date":"1398/01/28 00:32","price":2.0325},{"date":"1398/01/28 01:32","price":2.0375},{"date":"1398/01/28 02:08","price":2.038},{"date":"1398/01/28 03:08","price":2.0365},{"date":"1398/01/28 03:32","price":2.0375},{"date":"1398/01/28 05:08","price":2.0395},{"date":"1398/01/28 06:08","price":2.038},{"date":"1398/01/28 06:32","price":2.0395},{"date":"1398/01/28 07:08","price":2.0435},{"date":"1398/01/28 08:08","price":2.0425},{"date":"1398/01/28 10:08","price":2.0415},{"date":"1398/01/28 10:32","price":2.0425},{"date":"1398/01/28 11:08","price":2.0408},{"date":"1398/01/28 11:32","price":2.0415},{"date":"1398/01/28 12:08","price":2.0445},{"date":"1398/01/28 13:08","price":2.0435},{"date":"1398/01/28 13:32","price":2.0444},{"date":"1398/01/28 14:08","price":2.0435},{"date":"1398/01/28 14:32","price":2.043},{"date":"1398/01/28 15:08","price":2.0475},{"date":"1398/01/28 15:32","price":2.0455},{"date":"1398/01/28 16:08","price":2.0435},{"date":"1398/01/28 16:32","price":2.0431},{"date":"1398/01/28 17:08","price":2.045},{"date":"1398/01/28 17:32","price":2.0435},{"date":"1398/01/28 18:08","price":2.0455},{"date":"1398/01/28 18:32","price":2.0434},{"date":"1398/01/28 19:08","price":2.04},{"date":"1398/01/28 19:32","price":2.0457},{"date":"1398/01/28 20:08","price":2.038},{"date":"1398/01/28 20:32","price":2.047},{"date":"1398/01/28 21:08","price":2.0482},{"date":"1398/01/28 21:32","price":2.0452},{"date":"1398/01/28 22:08","price":2.0465},{"date":"1398/01/28 22:32","price":2.043},{"date":"1398/01/28 23:08","price":2.0417},{"date":"1398/01/28 23:32","price":2.041}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398