کمترین: 
635.13
بیشترین: 
641.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
635.38
زمان: 
1/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 635.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:08","price":636.63},{"date":"1398/01/28 00:32","price":637.88},{"date":"1398/01/28 01:08","price":637.38},{"date":"1398/01/28 01:32","price":638.13},{"date":"1398/01/28 02:08","price":638.25},{"date":"1398/01/28 05:08","price":638.38},{"date":"1398/01/28 06:08","price":637.88},{"date":"1398/01/28 06:32","price":638.13},{"date":"1398/01/28 07:08","price":638.63},{"date":"1398/01/28 08:08","price":638.13},{"date":"1398/01/28 09:08","price":638.38},{"date":"1398/01/28 10:08","price":638.63},{"date":"1398/01/28 10:32","price":638.88},{"date":"1398/01/28 11:08","price":639.13},{"date":"1398/01/28 12:08","price":640.13},{"date":"1398/01/28 12:32","price":638.88},{"date":"1398/01/28 13:08","price":639.38},{"date":"1398/01/28 13:32","price":639.88},{"date":"1398/01/28 14:08","price":640.38},{"date":"1398/01/28 14:32","price":640.63},{"date":"1398/01/28 15:32","price":641.13},{"date":"1398/01/28 16:08","price":639.88},{"date":"1398/01/28 17:32","price":639.38},{"date":"1398/01/28 18:08","price":638.63},{"date":"1398/01/28 18:32","price":637.88},{"date":"1398/01/28 19:32","price":638.13},{"date":"1398/01/28 20:08","price":635.63},{"date":"1398/01/28 20:32","price":637.63},{"date":"1398/01/28 21:08","price":638.38},{"date":"1398/01/28 21:32","price":637.13},{"date":"1398/01/28 22:08","price":636.63},{"date":"1398/01/28 22:32","price":636.38},{"date":"1398/01/28 23:08","price":635.13},{"date":"1398/01/28 23:32","price":635.38}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399