کمترین: 
2.0696
بیشترین: 
2.0897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0696
زمان: 
1/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 2.0696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:08","price":2.0783},{"date":"1398/01/28 00:32","price":2.0823},{"date":"1398/01/28 01:08","price":2.082},{"date":"1398/01/28 01:32","price":2.0827},{"date":"1398/01/28 02:08","price":2.0825},{"date":"1398/01/28 03:08","price":2.0806},{"date":"1398/01/28 03:32","price":2.0828},{"date":"1398/01/28 04:08","price":2.0834},{"date":"1398/01/28 04:32","price":2.083},{"date":"1398/01/28 05:08","price":2.0838},{"date":"1398/01/28 05:32","price":2.0835},{"date":"1398/01/28 06:08","price":2.0821},{"date":"1398/01/28 06:32","price":2.0829},{"date":"1398/01/28 07:08","price":2.0846},{"date":"1398/01/28 07:32","price":2.085},{"date":"1398/01/28 08:08","price":2.0834},{"date":"1398/01/28 08:32","price":2.0838},{"date":"1398/01/28 09:08","price":2.0842},{"date":"1398/01/28 09:32","price":2.0838},{"date":"1398/01/28 10:08","price":2.0845},{"date":"1398/01/28 10:32","price":2.0854},{"date":"1398/01/28 11:32","price":2.0847},{"date":"1398/01/28 12:08","price":2.0884},{"date":"1398/01/28 12:32","price":2.0836},{"date":"1398/01/28 13:08","price":2.0857},{"date":"1398/01/28 13:32","price":2.0863},{"date":"1398/01/28 14:08","price":2.0885},{"date":"1398/01/28 14:32","price":2.0892},{"date":"1398/01/28 15:08","price":2.0888},{"date":"1398/01/28 15:32","price":2.0897},{"date":"1398/01/28 16:08","price":2.0862},{"date":"1398/01/28 16:32","price":2.0865},{"date":"1398/01/28 17:32","price":2.0844},{"date":"1398/01/28 18:08","price":2.0817},{"date":"1398/01/28 18:32","price":2.0795},{"date":"1398/01/28 19:08","price":2.0783},{"date":"1398/01/28 19:32","price":2.0794},{"date":"1398/01/28 20:08","price":2.0718},{"date":"1398/01/28 20:32","price":2.0777},{"date":"1398/01/28 21:08","price":2.0788},{"date":"1398/01/28 21:32","price":2.0759},{"date":"1398/01/28 22:08","price":2.0724},{"date":"1398/01/28 22:32","price":2.0734},{"date":"1398/01/28 23:08","price":2.0699},{"date":"1398/01/28 23:32","price":2.0696}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398