کمترین: 
71.57
بیشترین: 
72.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.62
زمان: 
1/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 71.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:08","price":71.62},{"date":"1398/01/28 00:32","price":71.75},{"date":"1398/01/28 01:08","price":71.7},{"date":"1398/01/28 01:32","price":71.89},{"date":"1398/01/28 02:08","price":71.9},{"date":"1398/01/28 02:32","price":71.84},{"date":"1398/01/28 05:08","price":71.91},{"date":"1398/01/28 06:08","price":71.84},{"date":"1398/01/28 06:32","price":71.87},{"date":"1398/01/28 07:08","price":71.98},{"date":"1398/01/28 07:32","price":72},{"date":"1398/01/28 08:08","price":71.94},{"date":"1398/01/28 09:08","price":71.97},{"date":"1398/01/28 10:08","price":72},{"date":"1398/01/28 10:32","price":72.04},{"date":"1398/01/28 11:08","price":72.02},{"date":"1398/01/28 11:32","price":72},{"date":"1398/01/28 12:08","price":72.08},{"date":"1398/01/28 12:32","price":72.03},{"date":"1398/01/28 13:08","price":72.12},{"date":"1398/01/28 13:32","price":72.14},{"date":"1398/01/28 14:08","price":72.07},{"date":"1398/01/28 14:32","price":72.12},{"date":"1398/01/28 15:08","price":72.22},{"date":"1398/01/28 15:32","price":72.18},{"date":"1398/01/28 16:08","price":72.08},{"date":"1398/01/28 16:32","price":72.06},{"date":"1398/01/28 17:32","price":72.03},{"date":"1398/01/28 18:08","price":71.82},{"date":"1398/01/28 18:32","price":71.75},{"date":"1398/01/28 19:32","price":71.77},{"date":"1398/01/28 20:08","price":71.57},{"date":"1398/01/28 20:32","price":71.88},{"date":"1398/01/28 21:08","price":71.93},{"date":"1398/01/28 21:32","price":71.81},{"date":"1398/01/28 22:32","price":71.72},{"date":"1398/01/28 23:08","price":71.66},{"date":"1398/01/28 23:32","price":71.62}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398