کمترین: 
63.75
بیشترین: 
64.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.75
زمان: 
1/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 فروردین 1398 , 63.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:08","price":64.02},{"date":"1398/01/28 00:32","price":64.18},{"date":"1398/01/28 01:08","price":64.14},{"date":"1398/01/28 01:32","price":64.34},{"date":"1398/01/28 02:08","price":64.32},{"date":"1398/01/28 03:08","price":64.26},{"date":"1398/01/28 03:32","price":64.34},{"date":"1398/01/28 04:08","price":64.41},{"date":"1398/01/28 04:32","price":64.34},{"date":"1398/01/28 05:08","price":64.41},{"date":"1398/01/28 06:08","price":64.37},{"date":"1398/01/28 06:32","price":64.39},{"date":"1398/01/28 07:08","price":64.5},{"date":"1398/01/28 07:32","price":64.52},{"date":"1398/01/28 08:08","price":64.45},{"date":"1398/01/28 08:32","price":64.46},{"date":"1398/01/28 09:08","price":64.48},{"date":"1398/01/28 09:32","price":64.46},{"date":"1398/01/28 10:08","price":64.49},{"date":"1398/01/28 10:32","price":64.53},{"date":"1398/01/28 11:08","price":64.48},{"date":"1398/01/28 12:08","price":64.52},{"date":"1398/01/28 12:32","price":64.48},{"date":"1398/01/28 13:08","price":64.52},{"date":"1398/01/28 13:32","price":64.47},{"date":"1398/01/28 14:08","price":64.42},{"date":"1398/01/28 15:08","price":64.47},{"date":"1398/01/28 15:32","price":64.45},{"date":"1398/01/28 16:08","price":64.38},{"date":"1398/01/28 16:32","price":64.41},{"date":"1398/01/28 17:08","price":64.4},{"date":"1398/01/28 17:32","price":64.39},{"date":"1398/01/28 18:08","price":64.27},{"date":"1398/01/28 18:32","price":64.11},{"date":"1398/01/28 19:08","price":64.12},{"date":"1398/01/28 19:32","price":64.11},{"date":"1398/01/28 20:08","price":63.96},{"date":"1398/01/28 20:32","price":64.19},{"date":"1398/01/28 21:08","price":64.06},{"date":"1398/01/28 22:08","price":63.99},{"date":"1398/01/28 22:32","price":63.95},{"date":"1398/01/28 23:08","price":63.83},{"date":"1398/01/28 23:32","price":63.75}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399