کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/28 23:40
قیمت dsعنوان امروز 28 فروردین 1398
قیمت dsعنواندر تاریخ 28 فروردین 1398 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/28 00:00","price":0},{"date":"1398/01/28 00:00","price":0},{"date":"1398/01/28 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 00:30","price":0},{"date":"1398/01/28 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 00:35","price":0},{"date":"1398/01/28 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 01:00","price":0},{"date":"1398/01/28 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 01:30","price":0},{"date":"1398/01/28 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 01:35","price":0},{"date":"1398/01/28 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 02:00","price":0},{"date":"1398/01/28 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 02:30","price":0},{"date":"1398/01/28 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 02:35","price":0},{"date":"1398/01/28 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 03:00","price":0},{"date":"1398/01/28 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 03:30","price":0},{"date":"1398/01/28 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 03:35","price":0},{"date":"1398/01/28 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 04:00","price":0},{"date":"1398/01/28 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 04:30","price":0},{"date":"1398/01/28 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 04:35","price":0},{"date":"1398/01/28 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 05:00","price":0},{"date":"1398/01/28 05:00","price":0},{"date":"1398/01/28 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 05:30","price":0},{"date":"1398/01/28 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 05:35","price":0},{"date":"1398/01/28 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 06:00","price":0},{"date":"1398/01/28 06:00","price":0},{"date":"1398/01/28 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 06:30","price":0},{"date":"1398/01/28 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 06:35","price":0},{"date":"1398/01/28 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 07:00","price":0},{"date":"1398/01/28 07:00","price":0},{"date":"1398/01/28 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 07:30","price":0},{"date":"1398/01/28 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 07:35","price":0},{"date":"1398/01/28 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 08:00","price":0},{"date":"1398/01/28 08:00","price":0},{"date":"1398/01/28 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 08:30","price":0},{"date":"1398/01/28 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 08:35","price":0},{"date":"1398/01/28 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 09:00","price":0},{"date":"1398/01/28 09:00","price":0},{"date":"1398/01/28 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 09:30","price":0},{"date":"1398/01/28 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 09:35","price":0},{"date":"1398/01/28 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 10:00","price":0},{"date":"1398/01/28 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 10:30","price":0},{"date":"1398/01/28 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 10:35","price":0},{"date":"1398/01/28 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 11:00","price":0},{"date":"1398/01/28 11:00","price":0},{"date":"1398/01/28 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 11:30","price":0},{"date":"1398/01/28 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 11:35","price":0},{"date":"1398/01/28 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 12:00","price":0},{"date":"1398/01/28 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 12:30","price":0},{"date":"1398/01/28 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 12:35","price":0},{"date":"1398/01/28 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 13:00","price":0},{"date":"1398/01/28 13:00","price":0},{"date":"1398/01/28 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 13:30","price":0},{"date":"1398/01/28 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 13:35","price":0},{"date":"1398/01/28 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 14:00","price":0},{"date":"1398/01/28 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 14:30","price":0},{"date":"1398/01/28 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 14:35","price":0},{"date":"1398/01/28 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 15:00","price":0},{"date":"1398/01/28 15:00","price":0},{"date":"1398/01/28 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 15:30","price":0},{"date":"1398/01/28 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 15:35","price":0},{"date":"1398/01/28 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 16:00","price":0},{"date":"1398/01/28 16:00","price":0},{"date":"1398/01/28 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 16:30","price":0},{"date":"1398/01/28 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 16:35","price":0},{"date":"1398/01/28 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 17:00","price":0},{"date":"1398/01/28 17:00","price":0},{"date":"1398/01/28 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 17:30","price":0},{"date":"1398/01/28 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 17:35","price":0},{"date":"1398/01/28 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 18:00","price":0},{"date":"1398/01/28 18:00","price":0},{"date":"1398/01/28 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 18:30","price":0},{"date":"1398/01/28 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 18:35","price":0},{"date":"1398/01/28 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 19:00","price":0},{"date":"1398/01/28 19:00","price":0},{"date":"1398/01/28 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 19:30","price":0},{"date":"1398/01/28 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 19:35","price":0},{"date":"1398/01/28 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 20:00","price":0},{"date":"1398/01/28 20:00","price":0},{"date":"1398/01/28 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 20:30","price":0},{"date":"1398/01/28 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 20:35","price":0},{"date":"1398/01/28 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 21:00","price":0},{"date":"1398/01/28 21:00","price":0},{"date":"1398/01/28 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 21:30","price":0},{"date":"1398/01/28 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 21:35","price":0},{"date":"1398/01/28 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 22:00","price":0},{"date":"1398/01/28 22:00","price":0},{"date":"1398/01/28 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 22:30","price":0},{"date":"1398/01/28 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 22:35","price":0},{"date":"1398/01/28 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 23:00","price":0},{"date":"1398/01/28 23:00","price":0},{"date":"1398/01/28 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 23:30","price":0},{"date":"1398/01/28 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1398/01/28 23:35","price":0},{"date":"1398/01/28 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399