کمترین: 
1852000
بیشترین: 
1876000
قیمت تقلبی: 
1854000
زمان: 
1/27 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 27 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1854000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1865000},{"date":"1398/01/27 13:00","price":1868000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1876000},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1871000},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1866000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1853000},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1857000},{"date":"1398/01/27 19:00","price":1852000},{"date":"1398/01/27 20:00","price":1854000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399