کمترین: 
1839000
بیشترین: 
1864000
قیمت تقلبی: 
1839000
زمان: 
1/27 19:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 27 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1839000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1856000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1864000},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1850000},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1853000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1840000},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1846000},{"date":"1398/01/27 19:00","price":1839000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398