کمترین: 
2066860
بیشترین: 
2088950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2069070
زمان: 
1/27 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 27 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2069070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":2086740},{"date":"1398/01/27 13:00","price":2073490},{"date":"1398/01/27 14:00","price":2086740},{"date":"1398/01/27 15:00","price":2088950},{"date":"1398/01/27 16:00","price":2082320},{"date":"1398/01/27 17:00","price":2066860},{"date":"1398/01/27 18:00","price":2073490},{"date":"1398/01/27 19:00","price":2071280},{"date":"1398/01/27 20:00","price":2069070}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399