کمترین: 
1801400
بیشترین: 
1837300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1801400
زمان: 
1/27 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 27 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1801400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1837300},{"date":"1398/01/27 13:00","price":1817500},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1814900},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1814400},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1814700},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1816600},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1805200},{"date":"1398/01/27 19:00","price":1802700},{"date":"1398/01/27 20:00","price":1801400}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399