کمترین: 
1802700
بیشترین: 
1838700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1802700
زمان: 
1/27 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 27 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1802700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1838700},{"date":"1398/01/27 13:00","price":1818800},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1816200},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1815700},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1817300},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1817900},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1806500},{"date":"1398/01/27 19:00","price":1804000},{"date":"1398/01/27 20:00","price":1802700}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399