کمترین: 
17698
بیشترین: 
17915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17704
زمان: 
1/27 20:00
قیمت پوند امروز 27 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 27 فروردین 1398 , 17704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":17915},{"date":"1398/01/27 13:00","price":17724},{"date":"1398/01/27 14:00","price":17709},{"date":"1398/01/27 15:00","price":17725},{"date":"1398/01/27 16:00","price":17720},{"date":"1398/01/27 17:00","price":17724},{"date":"1398/01/27 18:00","price":17698},{"date":"1398/01/27 19:00","price":17700},{"date":"1398/01/27 20:00","price":17704}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398