کمترین: 
26.26
بیشترین: 
27.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26.97
زمان: 
1/27 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 27 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 26.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 11:08","price":26.26},{"date":"1398/01/27 11:32","price":26.53},{"date":"1398/01/27 12:08","price":26.59},{"date":"1398/01/27 13:08","price":26.74},{"date":"1398/01/27 13:32","price":26.78},{"date":"1398/01/27 14:08","price":26.86},{"date":"1398/01/27 14:32","price":26.72},{"date":"1398/01/27 15:08","price":26.7},{"date":"1398/01/27 16:08","price":26.45},{"date":"1398/01/27 17:08","price":26.8},{"date":"1398/01/27 17:32","price":26.72},{"date":"1398/01/27 18:08","price":26.8},{"date":"1398/01/27 19:08","price":26.89},{"date":"1398/01/27 20:08","price":26.99},{"date":"1398/01/27 20:32","price":27.01},{"date":"1398/01/27 21:08","price":26.97}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399