کمترین: 
2.572
بیشترین: 
2.594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.572
زمان: 
1/27 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 27 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2.572 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:08","price":2.59},{"date":"1398/01/27 00:32","price":2.591},{"date":"1398/01/27 01:08","price":2.588},{"date":"1398/01/27 02:08","price":2.587},{"date":"1398/01/27 03:08","price":2.59},{"date":"1398/01/27 03:32","price":2.591},{"date":"1398/01/27 05:32","price":2.587},{"date":"1398/01/27 06:08","price":2.588},{"date":"1398/01/27 06:32","price":2.587},{"date":"1398/01/27 07:32","price":2.588},{"date":"1398/01/27 08:08","price":2.589},{"date":"1398/01/27 08:32","price":2.588},{"date":"1398/01/27 09:32","price":2.591},{"date":"1398/01/27 12:08","price":2.588},{"date":"1398/01/27 13:08","price":2.591},{"date":"1398/01/27 14:32","price":2.59},{"date":"1398/01/27 15:08","price":2.591},{"date":"1398/01/27 16:08","price":2.59},{"date":"1398/01/27 17:32","price":2.594},{"date":"1398/01/27 18:08","price":2.59},{"date":"1398/01/27 19:08","price":2.579},{"date":"1398/01/27 20:08","price":2.575},{"date":"1398/01/27 21:08","price":2.572},{"date":"1398/01/27 21:32","price":2.575},{"date":"1398/01/27 22:08","price":2.572},{"date":"1398/01/27 22:32","price":2.574},{"date":"1398/01/27 23:08","price":2.572}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399