کمترین: 
1.995
بیشترین: 
2.0327
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.03
زمان: 
1/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:08","price":2.0115},{"date":"1398/01/27 00:32","price":2.0118},{"date":"1398/01/27 01:08","price":2.012},{"date":"1398/01/27 01:32","price":2.0137},{"date":"1398/01/27 02:08","price":2.0135},{"date":"1398/01/27 03:08","price":2.0115},{"date":"1398/01/27 03:32","price":2.0105},{"date":"1398/01/27 04:08","price":2.0095},{"date":"1398/01/27 04:32","price":2.0105},{"date":"1398/01/27 05:08","price":2.0115},{"date":"1398/01/27 05:32","price":2.0105},{"date":"1398/01/27 06:08","price":2.0075},{"date":"1398/01/27 06:32","price":2.0055},{"date":"1398/01/27 07:08","price":2.0035},{"date":"1398/01/27 07:32","price":2.0045},{"date":"1398/01/27 08:32","price":2.0035},{"date":"1398/01/27 09:32","price":2.0045},{"date":"1398/01/27 10:08","price":2.0035},{"date":"1398/01/27 10:32","price":2.0025},{"date":"1398/01/27 11:08","price":2.001},{"date":"1398/01/27 11:32","price":1.9995},{"date":"1398/01/27 12:08","price":1.999},{"date":"1398/01/27 13:08","price":1.9964},{"date":"1398/01/27 13:32","price":1.9974},{"date":"1398/01/27 14:08","price":1.995},{"date":"1398/01/27 14:32","price":1.9994},{"date":"1398/01/27 15:08","price":2.004},{"date":"1398/01/27 16:08","price":2},{"date":"1398/01/27 17:08","price":2.0086},{"date":"1398/01/27 17:32","price":2.005},{"date":"1398/01/27 18:08","price":2.007},{"date":"1398/01/27 19:08","price":2.0017},{"date":"1398/01/27 20:08","price":2.009},{"date":"1398/01/27 20:32","price":2.0179},{"date":"1398/01/27 21:08","price":2.0168},{"date":"1398/01/27 21:32","price":2.02},{"date":"1398/01/27 22:08","price":2.0231},{"date":"1398/01/27 22:32","price":2.0255},{"date":"1398/01/27 23:08","price":2.0327},{"date":"1398/01/27 23:32","price":2.03}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399