کمترین: 
628.63
بیشترین: 
637.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
637.75
زمان: 
1/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 637.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:08","price":631.38},{"date":"1398/01/27 00:32","price":631.63},{"date":"1398/01/27 01:08","price":631.38},{"date":"1398/01/27 01:32","price":631.63},{"date":"1398/01/27 02:08","price":631.38},{"date":"1398/01/27 05:32","price":630.38},{"date":"1398/01/27 06:08","price":629.63},{"date":"1398/01/27 06:32","price":629.13},{"date":"1398/01/27 07:08","price":628.88},{"date":"1398/01/27 08:32","price":629.38},{"date":"1398/01/27 10:08","price":629.88},{"date":"1398/01/27 10:32","price":629.38},{"date":"1398/01/27 11:08","price":628.63},{"date":"1398/01/27 12:08","price":629.38},{"date":"1398/01/27 13:08","price":628.88},{"date":"1398/01/27 13:32","price":630.13},{"date":"1398/01/27 14:08","price":629.63},{"date":"1398/01/27 14:32","price":631.13},{"date":"1398/01/27 15:08","price":632.13},{"date":"1398/01/27 17:08","price":633.38},{"date":"1398/01/27 17:32","price":632.63},{"date":"1398/01/27 18:08","price":632.38},{"date":"1398/01/27 19:08","price":631.63},{"date":"1398/01/27 20:08","price":633.63},{"date":"1398/01/27 20:32","price":635.13},{"date":"1398/01/27 22:08","price":635.88},{"date":"1398/01/27 22:32","price":635.63},{"date":"1398/01/27 23:08","price":637.88},{"date":"1398/01/27 23:32","price":637.75}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399